the-bitcoin-protocol-cant-be-set-in-stone
社论 2020年1月15日

比特币协议不能稳如磐石?

如今,自封的比特币知识界使用的几乎固定的稻草人式论点反对固定协议的概念。离真理很远。

is-bsv-the-real-bitcoin
社论 2019年12月30日

BSV是真正的比特币吗?

人们在确立用于定义比特币规则的标准时存在着令人揣摩不透的矛盾观点。

the-reformation-of-bitcoin
社论 2019年12月2日

比特币改革

银行和政府的分离将由同一个工具触发:分布式数据完整性的抛物线式飞跃。

[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]